• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
„Dlaniej”
 
I. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy „Dlaniej”, działający pod adresem www.dlaniej.com.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”) prowadzony jest przez Mateusz Bażela prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Maba Mateusz Bażela; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem os. II Pułku lotniczego 6/52, 31-867 Kraków, NIP:6772211639 , REGON: 388084996, (zwany w dalszej części „Sprzedawcą”)
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej sklep@dlaniej.com.pl
  • pod numerem telefonu:+48 737162219.
  • listownie Maba Mateusz Bażela os 2 Pułku Lotniczego 6/52 31-867 Kraków
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem w o którym jest mowa w art.9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18-07.2002 Dz.U. z 2020r. poz 344, ze zm.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie, sposoby zawierania umów na odległość , postępowania reklamacyjnego oraz odstąpienia od umowy przez konsumenta
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, Wszyscy klienci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem zakupów. Klikając na dole strony w hiperlink „Regulamin Sklepu”
 6. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT),
 7. Zamówienia poprzez stronę internetową www.dlaniej.com.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 
II. 
Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Dlaniej prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.dlaniej.com.pl
Sprzedawca – Maba Mateusz Bażela z siedzibą pw 31-867 Kraków Os. II Pułku lotniczego 6/52 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności, Pod nr.000250780/2021 NIP6772211639, nr REGON 388084996, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej
Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
Koszyk – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta Towary, klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia w tym ilości produktów
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sklepie internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
Umowa sprzedaży -  umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Koszyk


III. Wymogi techniczne
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 2. Urządzenie z dostępem do Internetu
 3. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 4. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówienia
 1. Zamówienia poprzez stronę internetową www.dlaniej.com.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto zawierające podatek vat.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z poziomu koszyk: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 8. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma na swój e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
 9. Po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, Sprzedawca rozpoczyna proces realizacji, chyba że klient wybrał sposób wpłaty przelewem tradycyjnym, wtedy proces wysyłki towaru rozpoczyna się w momencie wpłynięcia wpłaty na koncie bankowym sklepu
 10. Zamówienia złożone w sklepie są realizowane w godzinach pracy sklepu w dni robocze.
 11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, zostaje ona wysłana na e-mail klienta.  
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Sklepie, wprowadzani, oraz likwidowania nowych towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 13. Jeżeli klient będzie zobowiązany do płatności przekraczającej ustaloną cenę, zostanie o tym poinformowany, włącznie z wyjaśnieniem skąd ta różnica ma miejsce. Obciążenie klienta nastąpi tylko i wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta.

 

V. Dostawa i koszty transportu
 1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.
 2. Opłaty za wysyłkę są dostępne w zakładce płatność i dostawa oraz w koszyku po wybraniu towaru
 3. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są w dni robocze, Zamówienia składane przez Klienta w soboty, niedziele i święta będą realizowane najbliższego dnia roboczego
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle 2 dni jednak Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika
 5. Przesyłki odebrane od kuriera powinny być przez Kupującego sprawdzone w obecności kuriera (zawartość, kompletność oraz stan opakowania). W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, powinien zostać sporządzony z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – podpisanych przez klienta i kuriera

 

VI. Realizacja płatności
 1. Możliwe są następujące metody płatności:
  • Szybkim przelewem online Pay Pal.
  • Przelewem , na rachunek bankowy
 2. Klient, który wybrał metodę płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w ciągu 5 dni roboczych, w przeciwnym przypadku Sprzedawca usunie zamówienie z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko nr zamówienia. Dopuszcza się wydłużenie terminu płatności przez Klienta, jednak należy to uzgodnić z obsługą sklepu.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru przez Kuriera Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik, odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu zwrotu dostępnego na stronie sklepu.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
  • opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

IX. Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

X. Pozasądowe rozpatrywanie sporów

W przypadku kiedy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Klient może skorzystać z:

 1. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzki inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediacje.- Wykaz Inspektoratów można znaleźć www.uokik.gov.pl
 2. Pomocy właściwego terenowego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym, Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
 3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 4. Internetowej Platformy ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowe Sklepu „Dlaniej”
 4. Korzystanie z Usług Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania urządzeń posiadających dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie storn www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesyłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się wszystkim osobom (również Klientom) na stronie Sklepu zamieszczania treści bezprawnych.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy przepisów prawa.
 7. W razie gdyby którykolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało by się stać nieważne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takiej sytuacji Strony Zastępują nieważne postanowienia innym.
 8. W sprawach nieuregulowanych ninejszy Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa

 

Załącznik1 Formularz odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy

 • Sklep zamknięty

Sklep w budowie